ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ

Циљ професионалне орјентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свестан шта оне значе. Основни општи задаци програма професионалне оријентације су:

  • упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју
  • упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања •формирање правилних ставова према раду
  • подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету
  • оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања
  • успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци и подстицање и усмеравање њиховог професионалног развоја
  • успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика.

Програм професионалне орјентације остварује се кроз пројекат „Професионална орјентација на преласку у средњу школу“ који има за циљ успостављање функционалног и одрживог програма професионалне орјентације за ученике који завршавају основну школу. Реализатори садржаја програма професионалне орјентације су тима за професионалну орјентацију, одељењске старешине ученика седмог и осмог разреда, а осим пројекта стручни сарадник ће континуирано пружити помоћ у раду са ученицима седмог и осмог разреда и то најпре кроз саветодавни рад. Одабир професије, односно наставак је кључна ставка за ученике седмог и осмог разреда, па ће њима, управо из тог разлога бити посвећена посебна пажња у области професионалне орјентације. Носиоци ових активности je тим за професионалну орјентацију ученика уз сарадњу са одељенским старешинам ученика седмог и осмог разреда и родитељима.

Акценат ће бити стављен на следећих пет фаза кроз које се пројекат и реализује:

Самоспознаја (основна идеја је да ученици препознају сопствене потенцијале, склоности и спремности за постигнућа и да тиме употпуне слику о себи).

Информисање о занимањима и каријери(неопходно је добо информисати ученике о могућим/жељеним занимањима и каријерном вођењу, како би могли самостално и ваљано да донесу одлуку о избору занимања; пожељно је структурирати информације и правити селекцију у зависности од интересовања ученика).

Упознавање са путевима образовања(ученике упознати са мрежом школа и путевима образовања који воде до жељене професије/занимања; најпре ученицима приближити доступност школа у физичком смислу, а потом и степенице које се могу пролазити до одређеног занимања – нпр.одабир одређене средње школе позитивно доприноси одабиру факултета, или бирати функционално занат, уколико ученик нема амбиција за високим образовањем…).

Реални сусрети са светом рада(сусрети и разговори са представницима одређених занимања у циљу директног унапређивања знања ученика о одређеном занимању и професији. Посете средњим школама. Посете предузећима и организацијама у складу са интересовањима ученика и могућностима локалне средине и  школе . Разговор са појединим експертима у школи (такође у зависности од интересовања ученика и могућности школе и локалне средине).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Доношење одлуке о избору школе и занимањa(инсистирање на самосталном доношењу одлука о избору школе или занимања, уз претходно добро размишљање и коришћење свих раније стечених информација (а по потреби и консултације са породицом), што резултира индивидуалном одговорношћу.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s