Акциони план Професионалне орјентације

SELRES_3073a5e5-328a-4fbc-aadd-6eb42862e8fbSEаLRES_3073a5e5-328a-4fbc-aadd-6eb42862e8fb

Време и место Caдpжaj, активности Носиоци и сарадници Начин и исходи
IX
школа
– Конституисање стручног тима за професионалну оријентацију
– Израда акционог плана рада тима
– Имплементација пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм професионалне оријентације
– Упознавање ученика, наставника и родитеља са пројектом
– чланови тима
– стручни органи школе
– педагог
– директор
– записници тима, стручних, саветодавних и руководних  органа школе
– одлуке органа школе о сагласности са програмом
– акциони планови
– програм за ПО
– портфолио ученика
X
школа
– Праћење реализације програма за професионалну оријентацију
– Праћење имплементације пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм професионалне оријентације
– Пружање подршке у рализацији програма
– Анализа рада стручног тима и доношење закључака у вези активности и задатака тима за следећи месец
– чланови тима
– одељењске старешине
– записници
– протоколи
– портфолио ученика
– дневник рада
– записник
XI
школа
– Праћење имплементације пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм професионалне оријентације
– Осмишљавање акције за формирање кутка за професионалну оријентацију у матичном одељењу и издвојеним одељењима школе
– Организација посете и сусрета са ученицима из средње школе
– Пружање подршке у реализацији програма за ПО
– Пружање подршке у формирању кутка за професионалну оријентацију
– чланови тима
– директор
– одељењске старешине
– формиран кутак за професионалну оријентацију
– евиденција у дневнику рада
– портфолио ученика
XII
школа
– Анализа реализације програма професионалне оријентације у првом полугодишту
– Евалуација спроведених активности на професионалној оријентацији у првом полугодишту
– Усвајање извештаја о раду тима у првом полугодишту
– Анализа рада стручног тима и доношење закључака у вези активности и задатака тима за следећи месец
– Организација сусрета са експертима
– чланови тима
– педагог
– одељењске старешине
– записник
– анализа
– извештај
– дневници рада
– разговор са стручњацима у школи
II
школа
– Праћење имплементације пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм професионалне оријентације
– Организација сусрета са експертима
– чланови тима
– одељењске старешине
– предметни наставници
– чек  листа праћења
– евиденција у дневнику рада
– портфолио ученика
– разговор са стручњацима у школи
III
школа
– Праћење имплементације пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм професионалне оријентације
– Организација посете и сусрета са ученицима из средње школе
– Организација сусрета са експертима
– Организација посете Националној служби за запошљавање
– чланови тима
– директор
– одељењске старешине
– предметни наставници
– евиденција у дневнику рада
– чек  листа праћења
– евиденција у дневнику рада
– портфолио ученика
– разговор са стручњацима у школи
IV, V
школа
– Праћење имплементације пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм професионалне оријентације
– Организација посете и сусрета са ученицима из средње школе
– Организација посете Сајму образовања
– Дан отворених врата
– Организација сусрета са експертима
– чланови тима
– директор
– одељењске старешине
– предметни наставници
– евиденција у дневнику рада
– реализована посета Сајму образовања
– чек  листа праћења
– портфолио ученика
– сусрет са наставницима из средњих школа
– разговор са стручњацима у школи
VIII – Анализа годишње реализације годишњег плана за професионалну оријентацију
– Анализа рада тима за професионалну оријенатацију у току школске године
– Извештај о реализацији годишњег плана рада за професионалну оријентацију
– Извештај о раду тима за професионалну оријентацију
– Израда и усвајање предлога годишњег акционог плана рада тима за  професионалну оријентацију
– Израда и усвајање предлога годишњег плана и програма професионалне оријентације за следећу школску годину
– чланови тима,
– педагог
– наставничко веће
– педагошки колегијум
– анализе
– извештаји
– акциони план тима
– годишњи план професионалне оријентације
– записници
током године
школа
– Праћење имплементације пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“
– Пружање подршке у реализацији програма професионалне оријентације предметним наставницима и одељењским старешинама
– Израда анализа стања
– Припремање едукативног материјала за ученике, наставнике и родитеље
– Уређивање странице ПО на Веб сајту школе
– чланови тима,
– педагог
– предметни наставници
– одељењске старешине седмог и осмог разреда
– умножен радни материјал за ученике и наставнике у сврху извођења едукативних радионица
– увид у дневнике рада
– разговори
– анализе
– едукативни материјал
– Веб сајт школе

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s